Ilmu Forensik

Kepala      :   dr. Abdul Gafar Parinduri, M.Ked (For), Sp.F

Anggota   :   dr. Mistar Ritonga, Sp.F (K)