Ilmu Kesehatan Masyarakat

Kepala      :    dr. Ika Nopa, M.Kes

Anggota   :     dr. Elman Boy, M.Kes, FIS-PH, FIS-CM, AIFO-K

    dr. Heppy Jelita Sari Batubara, M.KM

    dr.Yulia Afrina Nasution, M.KM

    dr. Mila Trisna Sari, M.KM

    dr. Dwi Mayaheti Nasution, M.Kes

    dr. Rinna Azrida, M.Kes

    dr. Pinta Pudiyanti Siregar, M. Sc