Ilmu Penyakit Syaraf

Kepala      :    dr. Anita Surya, M.Ked (Neu), Sp.S

Anggota   :    dr. Hasanul Arifin, M.Ked (Neu)

    dr. Luhu Tapiheru, Sp.S