Parasitologi

Kepala    :    DR. dr. Nurfadly, MKT

Anggota :    dr. Makmur Husaini, DTM&H,Sp.Par.K

 dr. Said Munazar Rahmat M-KT.

 dr. Iqrina Widya Zahua M-KT.

 dr. Nelly Murlina, M-KT

 dr. Munauwarus Sarirah, M. Biomed,